Aktualności

Rada Pedagogiczna

Galeria klas

Samorząd Szkolny

Wydarzenia

Konkursy

Adres

Na początek

Absolwenci

Liceum Ogólnokształcące

SPORT

Ogólnie

Biblioteka

Ostatnia aktualizacja 2012-09-28 17:51:30


 Plik Doc: Raport

 

 

 

 

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W GIMNAZJUM

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W SOKOŁACH

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Jerzy Halicki

Teresa Czerwińska, Andrzej Niwiński

Beata Halicka, Iwona Rogalska

Irena Skorulska, Katarzyna Zdrodowska

Janusz Grabowski, Helena Szczegryn

 


Ewaluacja według rozporządzenia:
· Rozporządzenie MEN z 07.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324) nazywa ewaluację: „badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych.

Ewaluacja wewnętrzna:

·        jest autonomicznym działaniem szkoły organizowanym przez dyrektora

·        jest podejmowana przez nauczycieli

·        jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY.
Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

 

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu

Wnioski z analizy wyników przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

 

1.3. Uczniowie są aktywni

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole.

 

1.4. Respektowane są normy społeczne

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. Uczniowie prezentują właściwe zachowania.

 

 

 

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 

Komentarz:

       Zebrane w badaniu informacje wskazują, że wyniki egzaminów gimnazjalnych są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły i wdrażane wnioski z tych analiz. Do analizy wyników egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody a wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

 

 

W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów gimnazjalnych.

 

Znajduje to potwierdzenie w wypowiedziach dyrektora i nauczycieli. W opinii dyrektora ( wywiad ) analizy tej dokonuje się na poziomie wyników pojedynczych uczniów i zespołów klasowych, łącząc te strategie. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie wskazali na prowadzenie analizy ilościowej i jakościowej tych wyników przez radę pedagogiczną i zespoły przedmiotowe. Ich zdaniem analiza ilościowa służy np. do porównania średnich wyników uzyskanych przez szkołę  z wynikami w powiecie, województwie, kraju. Analiza jakościowa ( w zespołach przedmiotowych) obejmująca pojedynczych uczniów i klasy dotyczy np.: umiejętności, które wypadły słabiej na egzaminie, poleceń sprawiających trudności. Ponadto z badania wynika, że wnioski z analizy wyników egzaminów  zewnętrznych z poprzedniego roku znają wszyscy ankietowani nauczyciele(20), w tym 17 osób otrzymało pełną informację na ten temat , a 3 osoby informację w zakresie, która ich bezpośrednio dotyczy.

 

 

Analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły.

 

Zdaniem dyrektora analiza służy wypracowaniu wniosków do dalszej pracy, co wpływa na lepszą jakość kształcenia i utrzymanie dobrej organizacji pracy szkoły. Podkreślił on, że w szkole analizuje się:

-  wyniki egzaminu gimnazjalnego

- wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej

- wyniki uczniów kończących szkołę, w tym z wyróżnieniem

- średnie ocen z przedmiotów i średnie ocen klas, liczby ocen niedostatecznych

- informacje o nieklasyfikowaniu i niepromowaniu

- oceny zachowania uczniów

- udział uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych

- wyniki testów i sprawdzianów z przedmiotów

- wyniki próbnych egzaminów

- frekwencję uczniów, zwolnienia z wychowania fizycznego

- stan czytelnictwa

W opinii nauczycieli uczestniczących w wywiadzie analiza wyników  egzaminów zewnętrznych również służy podnoszeniu jakości pracy szkoły poprzez planowanie pracy dydaktycznej, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, dostosowanie wymagań, metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów, eliminowanie braków w wiedzy i umiejętnościach z poszczególnych przedmiotów, promocję szkoły.

Wnioski z analizy są wdrażane.

 

Dyrektor podał przykłady wdrażanych wniosków pochodzących z tych analiz:

- ćwiczenie umiejętności, które słabiej wypadły na egzaminie

- organizacja zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu

- organizacja zajęć przygotowujących uczniów do konkursów i olimpiad

- modyfikacja metod nauczania

Podobną opinię wyrazili ankietowani nauczyciele. Wnioski z przeprowadzonych analiz wykorzystują oni w swojej pracy poprzez:

- doskonalenie umiejętności w tych obszarach, które sprawiają uczniom największe trudności i najczęściej popełniają błędy ( dodatkowe ćwiczenia, dodatkowa praca domowa )- 15 wypowiedzi

- organizacja zajęć dodatkowych, wyrównawczych, konsultacji- 14 wypowiedzi

- planowanie pracy dydaktycznej na kolejny rok szkolny i modyfikację metod nauczania – 14 wypowiedzi

 

 

W szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy.

 

Dyrektor ( ankieta ) do danych z egzaminów zaliczył:

- wyniki egzaminów na tle powiatu, województwa, kraju

- wyniki z poszczególnych bloków przedmiotowych

- wyniki poszczególnych uczniów i zespołów klasowych

Podkreślił on, że analiza ta dokonywana jest przez nauczycieli po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego i prezentowana na posiedzeniu rady pedagogicznej. Jego zdaniem jakościowo analizuje się:

- wyniki z podziałem na dziewczęta-chłopcy, miejscowi – dojeżdżający

- stopień opanowania poszczególnych umiejętności, popełniane błędy

- wyniki egzaminu gimnazjalnego w porównaniu z wynikami testów „na wejściu”

- wyniki uczniów z najwyższymi średnimi

Analizy jakościowe prowadzą zespoły przedmiotowe i formułują szczegółowe wnioski do dalszej pracy.

Zapisy w dokumentacji ( protokoły posiedzeń rady pedagogicznej) potwierdzają prowadzenie w szkole ilościowych i jakościowych analiz  wyników  egzaminów gimnazjalnych. Analizy ilościowe dotyczą porównania wskaźnika średniego wyniku szkoły z wynikami uzyskanymi w powiecie, województwie i kraju oraz wyników z poszczególnych bloków w poszczególnych klasach i dla poszczególnych uczniów w każdym roku szkolnym. Opracowuje się też zestawienia „losy absolwentów”

Analizy jakościowe dotyczą:

-ustalenia uczniów z najwyższymi wynikami

-porównania wyników egzaminów z wynikami testów „na wejście”

- stopnia opanowania poszczególnych umiejętności

- uwzględnienia czynnika kontekstowego (środowisko, zainteresowania, dysfunkcje)

 


 

Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Dyrektor ( wywiad ) do działań nauczycieli wynikających z wniosków z analiz  wyników egzaminów

gimnazjalnych i przyczyniających się do wzrostu efektów kształcenia zaliczył:

- organizację większej liczby form sprawdzania umiejętności uczniów                                        

- wprowadzanie ćwiczeń udoskonalających te umiejętności

- modyfikację metod nauczania

- organizację próbnych egzaminów

- przekazywanie rodzicom informacji o problemach uczniów i wynikach z egzaminów

- organizację zajęć dodatkowych

- monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Podkreślił, że efekty tych działań to:

- dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego

- wysoki wskaźnik promocji i wyniki klasyfikacji

- dobre średnie ocen z przedmiotów

- niezły wskaźnik EWD z przedmiotów mat.- przyrod.

-poprawa frekwencji

- wysokie oceny zachowania

-sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach

- absolwenci z powodzeniem uczą się w liceach i studiują na uczelniach wyższych w całym kraju

Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym wskazali podobne przykłady działań podejmowanych przez nich w tym i poprzednim roku szkolnym, wynikające z analiz wyników egzaminów gimnazjalnych, które przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia. Dodatkowo wymienili: dostosowanie wymagań programowych do potrzeb i możliwości ucznia, doskonalenie zawodowe nauczycieli, pełnienie funkcji czynnego egzaminatora.

 

 

 

 


 

Uczniowie są aktywni

 

 

 

Cel ewaluacji: Określenie poziomu aktywności uczniów i warunków sprzyjających tej aktywności stwarzanych przez szkołę.

 

 

Opis ewaluacji:

Ewaluacja miała za zadanie zbadać:

- frekwencję uczniów na zajęciach edukacyjnych

- aktywność uczniów na zajęciach edukacyjnych

- frekwencję uczniów na zajęciach pozalekcyjnych

- udział uczniów w różnych rodzajach zajęć pozalekcyjnych

- udział uczniów w konkursach.

- udział uczniów w wycieczkach szkolnych.

- udział uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych

- zaangażowanie uczniów w pracę Samorządu Szkolnego

 

 

Opis danych:

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie następujących metod i narzędzi  badawczych:

-wywiadu z dyrektorem szkoły;

-ankiet dla uczniów i rodziców i nauczycieli;

-wywiadu z uczniami, pedagogiem szklonym i nauczycielami;

-analizy zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

-analizy wyników konkursów, prac uczniów, dyplomów, strony internetowej;

-obserwacji życia szkoły.


Wyniki:

 

I. Analizując frekwencję uczniów na zajęciach edukacyjnych postawiono dwa

    kluczowe pytania, zastosowano zaplanowane sposoby zbierania danych i uzyskano

    następujące wyniki.

1. Jak uczniowie uczęszczają na zajęcia edukacyjne?

Na podstawie analizy dzienników lekcyjnych i wywiadu z wychowawcami poszczególnych klas  uzyskano następujące wyniki.

Frekwencja na zajęciach edukacyjnych w pierwszym semestrze przedstawia się następująco:            

klasa Ia –  96.16%

klasa Ib – 94.52%

klasa Ic –  95.00%

klasa IIa – 93.76%

klasa IIb -  90.00%

klasa IIc –  93.01%

klasa IIIa – 91.60%

klasa IIIb – 88.80%

klasa IIIc – 91.34%

klasa IIId – 92.40%

2. Czy frekwencja na pierwszych i ostatnich lekcjach jest niższa od ogólnej frekwencji 

    klasy?

    Na podstawie analizy dzienników lekcyjnych uzyskano następujące wyniki:

           Frekwencja ogólna                                   Frekwencja na pierwszych i
                                                                                     ostatnich lekcjach

 


klasa Ia –  96.16%

klasa Ib – 94.52%

klasa Ic –  95.00%

klasa IIa – 93.76%

klasa IIb -  90.00%

klasa IIc –  93.01%

klasa IIIa – 91.60%

klasa IIIb – 88.80%

klasa IIIc – 91.34%

klasa IIId – 92.40%

 

 

 

 

klasa Ia –  95.96%

klasa Ib – 94.02%

klasa Ic –  94.40%

klasa IIa – 93.06%

klasa IIb – 88.80%

klasa IIc –  92.21%

klasa IIIa – 90.90%

klasa IIIb – 87.70%

klasa IIIc – 88.57%

klasa IIId – 90.19%


II.  Analizując aktywność uczniów na zajęciach edukacyjnych postawiono cztery kluczowe pytania, zastosowano zaplanowane sposoby zbierania danych i uzyskano następujące wyniki.

 

1. Czy uczniowie są aktywni na zajęciach edukacyjnych?

 

Na podstawie wywiadu z dyrektorem szkoły, ankiet dla uczniów i nauczycieli oraz analizy dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć edukacyjnych) uzyskano następujące wyniki:

  • Z analiz wynika, że uczniowie chętnie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych świadczą o tym wyniki ankiety – 75,20% uczniów twierdzi, że aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych.
  • 96% rodziców wie, na jakie zajęcia obowiązkowe uczęszcza jego dziecko.

 

 2. Czy uczniowie regularnie uczęszczają na zajęcia edukacyjne?

 

§  69,3% uczniów odpowiedziało, że regularnie uczęszcza na lekcje.

 

3.Co motywuje uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych?

 

§  51,09% uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach w celu uzyskania dobrej oceny.

§  27,70% uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach w celu pogłębienia wiedzy.

 

4. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach?

 

§  Nauczyciele stosują wiele metod aktywizujących.

§  Praca uczniów na zajęciach jest nagradzana.

 

III.  Analizując udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych postawiono pięć pytań kluczowych, zastosowano zaplanowane sposoby zbierania danych i uzyskano następujące wyniki.

 

1. Czy potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe?

 

Na podstawie wyników ankiet dla uczniów i rodziców uzyskano następujące wyniki:

  • Większość uczniów i rodziców  - 96, 00%, stwierdza, że zajęcia te są potrzebne.

 

 

 

2. Czy i w jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą uczniowie?

 

Na podstawie wyników ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz analizy dzienników zajęć pozalekcyjnych uzyskano następujące wyniki:

§  Zdecydowana większość uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych tj.:

   koła przedmiotowe, zajęcia sportowe oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

 

3. Jak uczniowie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne?

Na podstawie analizy dokumentów, oraz wyników ankiety dla uczniów i nauczycieli stwierdzono, iż frekwencja podczas zajęć jest na poziomie średnim.

 

5. Czy oferta proponowanych zajęć zaspokaja ich potrzeby i jakich innych zajęć  

    pozalekcyjnych oczekują uczniowie ich rodzice?

 

Na podstawie wyników ankiet dla uczniów i rodziców  uzyskano następujące wyniki:

§  Większość badanych – 96% - stwierdziła, że oferta zaspokaja ich potrzeby – oczekiwaliby jednak następujących zajęć dodatkowych:

- nauczyciele: zajęcia z PPP,

- uczniowie: zajęcia teatralne, zajęcia z samoobrony, zajęcia taneczne,

 

IV. Analizując udział uczniów w konkursach organizowanych przez szkołę postawiono dwa pytania kluczowe, zastosowano zaplanowane sposoby zbierania danych i uzyskano następujące wyniki.

 

1. Czy uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez szkołę?

 

Na podstawie analizy dokumentów, oraz wyników ankiety dla uczniów, rodziców i  nauczycieli uzyskano następujące wyniki.

§    Ankietowani stwierdzili, że około 50% uczniów bierze udział w konkursach organizowanych przez szkołę.

 

2. W jakich konkursach organizowanych przez szkołę biorą udział uczniowie?

 

Na podstawie analizy dokumentów, oraz wyników ankiety dla uczniów, rodziców i  nauczycieli uzyskano następujące wyniki.

§  Najwięcej uczniów brało udział w konkursach sportowych – 30%.

§    W konkursach przedmiotowych uczestniczyło – 20%.

§    W konkursach artystycznych zaś brało udział- 18%.

 

V. Analizując udział uczniów w wycieczkach, uroczystościach i imprezach szkolnych postawiono dwa pytania kluczowe, zastosowano zaplanowane sposoby zbierania danych i uzyskano następujące wyniki.

 

1. Czy uczniowie uczestniczą w wycieczkach, uroczystościach i imprezach szkolnych?

 

Na podstawie analizy dokumentów, oraz wyników ankiety dla uczniów, rodziców i  nauczycieli uzyskano następujące wyniki.

§   75% ankietowanych odpowiedziało, że uczestniczy w wycieczkach, uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

2. Jakie cele są realizowane podczas wycieczek szkolnych?

 

Na podstawie analizy dokumentów, oraz wyników ankiety nauczycieli stwierdzono, że główne cele wycieczek to:

§   Integracja klasy.

§   Cele turystyczno – krajoznawcze.

§   Wdrażanie zasad zachowania się poza szkołą.

§   Poznawanie tradycji i obyczajów zwiedzanych terenów.

§   Uwrażliwianie na piękno przyrody, krajobrazu i architektury.

 

VI. Analizując pracę Samorządu Uczniowskiego postawiono jedno pytanie kluczowe, zastosowano zaplanowane sposoby zbierania danych i uzyskano następujące wyniki.

 

1.   W jaki sposób uczniowie wpływają na planowanie pracy samorządu szkolnego?

 

    Zdaniem przewodniczącej Samorządu Szkolnego uczniowie głównie wykazują się przy        organizacji apeli, imprez szkolnych i okolicznościowych oraz akcji charytatywnych.

   Stopień zaangażowania się uczniów w pracę samorządu zależy od:

   - zintegrowania działaczy szkolnych,

   - przychylności dyrekcji,

   - dobrych relacji z opiekunem,

   - dostosowania zadań do możliwości uczniów.

 


 

Wskaźnik aktywność uczniów podczas zajęć oceniony został na podstawie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przeprowadzonych przez dyrektora szkoły, wyników ankiety dla uczniów i nauczycieli,  analizy dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć edukacyjnych) oraz  wywiadu z dyrektorem szkoły, nauczycielami i uczniami.

 

Wyniki dobre/zadowalające:

A. Frekwencja na zajęciach.

    1.Uczniowie regularnie uczęszczają na zajęcia – frekwencja ok..92.5%, tylko klasa IIIb uzyskała niższą frekwencję – 88.80%.

    2 Frekwencja na pierwszych i ostatnich lekcjach nieznacznie różni się od frekwencji ogólnej (od 0,2% kl. IA    do  1,33 kl. IIIC )

B. Aktywność na zajęciach obowiązkowych.

     1. Duży procent uczniów chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach obowiązkowych.

     2. Motywacją do aktywności na zajęciach jest uzyskanie dobrej oceny lub pogłębienie swojej wiedzy.

     3. Nauczyciele stosują wiele metod aktywizujących (aktywność uczniów jest różna w zależności od grupy – nie od metody pracy)

     4. Każdy nauczyciel stosuje opracowany  przez siebie system nagradzania aktywności uczniów w czasie zajęć.

C. Aktywność na zajęciach dodatkowych.

     1. Poziom frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych jest na poziome średnim. Z analizy dzienników zajęć wynika, że poziom frekwencji w drugiej połowie półrocza pierwszego podniósł się, można stąd wyciągnąć wniosek , że uczniowie uświadomili sobie potrzebę i przydatność zajęć dodatkowych.

     2. Zdaniem większości rodziców ich dzieci chętnie biorą udział w zajęciach

pozalekcyjnych, głównie są to: koła przedmiotowe, zajęcia sportowe oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

    3. Oferta zajęć pozalekcyjnych zaspokaja oczekiwania zarówno uczniów jak i ich rodziców,  jednak oczekiwaliby  oni również zajęć teatralnych, zajęć z samoobrony oraz zajęć tanecznych.

   4. Analiza wyników konkursów, dyplomów i ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, pokazała, że uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w konkursach sportowych, przedmiotowych oraz artystycznych.

   5. 75%uczniów uczestniczy w wycieczkach uroczystościach i imprezach organizowanych  przez szkołę.

       Pani Dyrektor bardzo wysoko oceniła jakość wszystkich imprez zorganizowanych w I semestrze tego roku, podkreślając ich atrakcyjność, zaangażowanie nauczycieli odpowiedzialnych za organizację oraz wkład pracy i aktywność uczniów.

   6. Samorząd Uczniowski organizuje wiele ciekawych imprez szkolnych, starając się angażować w ich przygotowanie jak największą ilość uczniów.

 

Wyniki wymagające poprawy:

  • Część uczniów szkoły nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
  • Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
  • Nauczyciele stosują różne zasady oceniania aktywności uczniów na zajęciach.

 

Wnioski i zalecenia

  • Frekwencja uczniów w szkole jest monitorowana,  w przypadku niezadowalającej frekwencji podejmowane są przez wychowawców

           działania w celu jej poprawy,

  • Oferta zajęć pozalekcyjnych jest adekwatna do zainteresowań i potrzeb uczniów, powinna być jednak stale modyfikowana.
  • Ujednolicenie zasad oceniania aktywności uczniów na zajęciach.

 

 

Wskaźnik aktywność uczniów podczas zajęć oceniony został na podstawie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przeprowadzonych przez dyrektora szkoły, wyników ankiety dla uczniów i nauczycieli,  analizy dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć edukacyjnych) oraz  wywiadu z dyrektorem szkoły, nauczycielami i uczniami.

 

Z uzyskanych informacji wynika, że zdecydowana większość uczniów uczestniczy w zajęciach i jest w nie zaangażowana, nauczyciele wspierają ich motywują do aktywności. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców uważa, że ich dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i angażuje się w nie.

 

Szkoła podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, zajęcia sportowe oraz zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze) oraz konkursów sportowych, przedmiotowych i artystycznych.. W szkole realizowany jest również program pracy z uczniem zdolnym, motywujący do rozwoju osoby utalentowane.

 

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły angażując się w przygotowanie i organizację imprez i uroczystości szkolnych, pracując w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Wolontariatu.

 

Szkoła stwarza uczniom możliwość własnego rozwoju w przyszłości. Uczniowie współpracują z pedagogiem szkolnym oraz doradcami zawodowymi.


Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

 

Pytania kluczowe:

1.     Skąd wiemy, że nasi uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?

2.     Jak oceniamy nasz system diagnozowania osiągnięć uczniów?

3.     Jak uwzględniamy możliwości rozwojowe uczniów w doprowadzeniu ich do poczucia sukcesu edukacyjnego?

 

Źródła informacji: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć indywidualnych, arkusze pracy nauczyciela, karty monitorowania realizacji godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z artykułu 42, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela”, analiza edukacyjnej wartości dodanej w Gimnazjum w Sokołach, księga protokołów, ankiety dla nauczycieli, uczniów, rodziców, rozmowy z dyrektorem, nauczycielami, uczniami.

 

Dobór populacji:

·        analiza dokumentacji (wszyscy nauczyciele, uczniowie)

·        analiza ankiet

(nauczyciele -16 osób, uczniowie – 100 osób, rodzice -47 osób)

 

 

 

INTERPRETACJA DANYCH

Mocne strony szkoły:

1.

·        Wszyscy nauczyciele znają podstawę programową swego przedmiotu, modyfikują swoje plany pracy, dokonują diagnozy sfery dydaktycznej oraz formułują wnioski z analizy osiągnięć uczniów

·        Formułowane wnioski służą nauczycielom do planowania pracy indywidualnej, planowania dodatkowych zajęć, doboru metod nauczania, czy konstruowania nowych zadań testowych (67% nauczycieli uważa, że wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników nauczania)

·        W miarę rytmicznie nauczyciele realizowali treści przewidziane nową podstawą programową, dokonywali kontroli, oceny i analizy ww. treści w zespołach klasowych i przedmiotowych oraz uwzględniali wnioski z ww. analiz w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej

·        Odnotowano wzrost wyników nauczania w I semestrze bieżącego roku w stosunku do wyników I semestru roku ubiegłego; średnia ocen wzrosła o 0,11 ( zmniejszył się odsetek ocen niedostatecznych i dopuszczających, a wzrósł odsetek ocen dostatecznych i celujących)

·        Z analizy edukacyjnej wartości dodanej od 2008r. w części matematyczno-przyrodniczej nasza szkoła jest szkołą wspierającą

·        Wyraźnie widać bliską współpracę wychowawców i rodziców, wychowawcy są dla rodziców najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym źródłem wiedzy o postępach ich dzieci

2.

·        System diagnozowania osiągnięć uczniów nie budzi zastrzeżeń

·        Znaczna większość uczniów zna zarówno SZO jak również przedmiotowe zasady oceniania

·        Zwraca się uwagę na motywującą rolę oceniania, aby podnosi efekty nauczania

·        Nauczyciele korzystają z wielu dostępnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy, są to głównie: kartkówki, sprawdziany pisemne, odpowiedzi przy tablicy, prace domowe, ale również np. projekty

·        Około 60% uczniów potrafi samodzielnie dokonać oceny stanu swojej wiedzy

3.

·        Szkoła oferuje bogaty wybór zajęć dodatkowych

·        Prowadzono zajęcia w ramach kół zainteresowań, które zaowocowały udziałem uczniów w wielu konkursach (laureat –historia, finaliści- chemia, matematyka)

·        Stworzono możliwość wyrównywania braków uczniom mającym niepowodzenia szkolne w ramach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, monitorowano efekty pracy dodatkowej, współpracowano w jej przebiegu z rodzicami

·        Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach poradni PP, co sprzyja poczuciu sukcesu edukacyjnego wśród tej grupy uczniów

·        Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody pracy z uczniami mającymi trudności, aby uczniowie mogli sobie lepiej poradzić z przyswojeniem wiedzy

·        Znaczna większość rodziców (ok. 70%) uważa, że nauczyciele dostrzegają możliwości rozwojowe uczniów oraz udzielają uczniom wsparcia w przypadku trudności szkolnych, czy też rozwijaniu zainteresowań

·        100% nauczycieli dostrzega możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce zachęcając ich do podejmowania wysiłku przez pracę indywidualną z uczniem mającym trudności w nauce (93%) czy też pracę indywidualną z uczniem zdolnym (86%); mniejszy odsetek  nauczycieli stara się prezentować sylwetki laureatów i finalistów, czy też sylwetki absolwentów stanowiących wzorce do naśladowania

·        Połowa uczniów uważa, że zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela w przypadku trudności szkolnych

 

Słabe strony szkoły:

1.

·        Z analizy edukacyjnej wartości dodanej od 2006r. w części humanistycznej nasza szkoła jest szkołą wymagającą pomocy

·        Wyniki sprawdzianów poziomów opanowania wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową są zapisane w Księdze Protokołów w jednym semestrze wg dwóch różnych systemów: system klasowy          (w przypadku większości sprawdzianów) i system wg nazwisk nauczycieli prowadzących zajęcia (w przypadku języka angielskiego)

2.

·        Znaczna większość uczniów twierdzi, że liczba sprawdzianów w ciągu tygodnia nie zawsze zgadza się ze SZO, czego nie potwierdza dokumentacja

·        Około 6% uczniów twierdzi, że nie zna przedmiotowych zasad oceniania

·        25% uczniów nie jest w stanie samodzielnie ocenić poziomu swojej wiedzy i umiejętności

3.

·        44% uczniów twierdzi, że wiadomości na zajęciach są przekazywane w sposób niezrozumiały (19% - zrozumiały, 13% - nie zawsze, 34% - nie udzieliło odpowiedzi)

·        8% uczniów uważa, że nigdy nie może liczyć na pomoc nauczyciela w przypadku trudności szkolnych, 26% twierdzi, że nauczyciele niechętnie udzielają pomocy

·        Tylko 30% uczniów zdecydowanie nie potrzebuje korzystania z zajęć dodatkowych ( uczniowie głównie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, aby uzupełnić braki; znacznie mniejszy odsetek chce rozwinąć zainteresowania, czy poszerzyć wiedzę; aż 20% uczniów uczęszcza na zajęcia dodatkowe, aby się nie nudzić) 

 

 

 

WNIOSKI

Należy:

1.     ujednolicić sposób zapisu wyników sprawdzianów poziomów opanowania wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową (system klasowy lub system wg nazwisk nauczycieli prowadzących zajęcia).

2.     położyć nacisk na przepływ informacji między nauczycielami i uczniami dotyczący organizacji sprawdzianów i odróżniania ich od innych form sprawdzających.

3.     kontynuować wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4.     nadal szukać nowych metod pracy i form przekazu informacji, aby maksymalnie zwiększyć ich przystępność

Respektowanie norm społecznych w szkole

 

Wprowadzenie

 

Celem ewaluacji i zasadniczym problemem badawczym było pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły. Trudno byłoby dokonać nowych odkryć w dziedzinie interesujących nas zjawisk bez wyraźnie sformułowanych problemów badawczych. Problemy kluczowe (badawcze) były następujące:

1.     Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

2.     Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów?

3.     Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie?     Z jakich źródeł pochodzą zagrożenia?

4.     Czy nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie?

5.     Z jakich źródeł pochodzi identyfikowane przez nauczycieli i personel szkoły zagrożenie?

6.     Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

7.     Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje?

8.     Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyniki tej diagnozy są wykorzystywane?

9.     Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania?

10.                 Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie (eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

 

Zespół ewaluacji w składzie: Janusz Grabowski i Helena Szczegryn opracował koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami badawczymi, zebrał i zanalizował dane, tym samym przyczynił się do powstania niniejszego raportu.

Badania ankietowe, wśród wszystkich grup respondentów, zostały przeprowadzone w kwietniu 2012 roku. Badania polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród odbiorców ewaluacji: uczniów, rodziców, nauczycieli i personelu szkoły.

Badaniami objęto 167-osobową grupę odbiorców ewaluacji, w tym:        79 uczniów, 68 rodziców, 20 nauczycieli i pracowników szkoły. Do zebrania danych posłużyły kwestionariusze ankietowe. Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania: otwarte, zamknięte i półotwarte.  Zgromadzony materiał empiryczny został wykorzystany w analizie niniejszego raportu.

Wszyscy badani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. Podstawowym ograniczeniem, jakie napotkał zespół ewaluacji przeprowadzający badanie, była niechęć do wypełnienia ankiety oraz brak odpowiedzi na poszczególne pytania.

 


 

Analiza

 

1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

                                                               

Wykres 1. Czy w swojej szkole czujesz się (Pana/Pani dziecko czuje się) bezpiecznie?

Badani uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Tak odpowiedziało 81,01% uczniów. Podobnie twierdzą rodzice uczniów, bo aż 97,06% uważa, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie.

 

2. Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły?

Wykres 2. Poczucie bezpieczeństwa (5 – oznacza bardzo bezpiecznie, a 1 – oznacza poczucie zagrożenia).

 

Badani uczniowie wysoko oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa         w szkole. 38,96% twierdzi nawet, że czuje się w szkole bardzo bezpiecznie i 36,36% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. Tylko 6,50% badanych uczniów ma poczucie zagrożenia w szkole.

 Jeszcze bezpieczniej czują się w szkole nauczyciele i personel szkolny , ponieważ oceniają poczucie swojego bezpieczeństwa w 90% na 5 i 10% na 4 w skali pięciostopniowej .

 

 

3. Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie?           Z jakich źródeł pochodzą zagrożenia?

 

Uczniowie, którzy na skali oceniającej poczucie bezpieczeństwa,                     nie wybrali 5 (bardzo bezpiecznie), w kolejnym pytaniu wymieniali zachowania innych osób, z powodu których nie czują się bezpiecznie. Podobne pytanie skierowane było do rodziców uczniów. Odpowiedzi przedstawione zostały na poniższym wykresie.

 

Wykres 3. Zachowania innych osób, z powodu których nie czujesz się (Pana/Pani dziecko nie czuje się)            w szkole bezpiecznie?

Jak widać, najwięcej badanych uczniów (33,75%) obawia się „obgadywania”. Kolejnym agresywnym zachowaniem, którego doświadczają uczniowie jest: przezywanie (22,50%), obrażanie , ośmieszanie (21,75%) oraz rozpowszechnianie plotek (również poprzez sms-y i Internet) (21,25%). Podobnie uważają badani rodzice. Ich zdaniem, uczniowie najczęściej obawiają się: przezywania (20.59%),  rozpowszechnianie plotek (również poprzez sms-y i Internet)  (14,75%) , obrażanie , ośmieszanie ( 13,24%) i obgadywanie (13,24 %).

Poniżej przedstawiony wykres ilustruje odpowiedzi respondentów na pytanie o źródło (sprawców) wymienionych wcześniej zachowań agresywnych.

 

 

Wykres 4. Źródło zagrożenia.

 

Z analizy danych z wykresu wynika, że sprawcami zachowań agresywnych, których doświadczają uczniowie, są w zdecydowanej większości szkolne koleżanki i koledzy.


4. Czy nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie?

Wykres 5. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole?

 

Badani nauczyciele i personel szkoły, w 100% w szkole czują się bezpiecznie.

 

1.     Z jakich źródeł pochodzi identyfikowane przez nauczycieli  i personel szkoły zagrożenie?

20,00% ankietowanych nie spotkało się w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej. 60,00% badanych przyznało, że zetknęło się                     z przejawami agresji ze strony uczniów, a 25% ze strony personelu

Analizę danych wskazuje poniższy wykres: 

Wykres 6. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej?

 

2.     Czy  uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

Na pytanie dotyczące znajomości praw i obowiązków ucznia Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach zdecydowana większość badanych uczniów bo aż (75,00%) odpowiedziała, że zna swoje prawa i obowiązki.  Najważniejsze prawa ucznia gimnazjum wymieniane przez badanych to:

 

·        prawo do wyrażania własnej opinii, własnego zdania

·        prawo do nauki

·        prawo do bycia nieprzygotowanym w semestrze

·        prawo do uzyskania pomocy od nauczyciela

·        prawo do bezpiecznego pobytu w szkole

             

Nieliczne osoby wymieniły prawo do: korzystania z pomocy, asertywności, poprawy ocen, obrony.

Najważniejsze, zdaniem ankietowanych, obowiązki ucznia gimnazjum to:

·        obowiązek nauki

·        obowiązek dobrego zachowania

·        obowiązek przestrzegania regulaminu szkolnego :  zmiana obuwia oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych i noszenia włosów  pomalowanych.

·        obowiązek chodzenia do szkoły i uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych

·        obowiązek odrabiania prac domowych i bycia przygotowanym do lekcji

·        obowiązek szanowania innych uczniów i nauczycieli

·        obowiązek słuchania, gdy mówią inni i nie przerywania im

·        obowiązek szanowania mienia szkolnego

87,50% ankietowanych uczniów stwierdziło, że wie jakich zachowań oczekuje się od nich w szkole. Najczęściej wymieniano:

·        dobre zachowanie, w tym: bycie grzecznym, uprzejmym, uczynnym, pomocnym, odpowiedzialnym, miłym, wyrozumiałym, cierpliwym, koleżeńskim

·        kulturalne zachowanie oraz  kultura osobista, w tym m.in.: dawanie przykładu młodszym, nie używanie wulgaryzmów, nie kłócenie się, nie dokuczanie, nie obrażanie i nie bicie się

·        zdyscyplinowanie na lekcjach, w tym: nie przeszkadzanie innym, nie rozmawianie, nie wygłupianie się, uważanie i słuchanie nauczycieli

·        dobre uczenie się

·        szanowanie innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły

·        systematyczne i samodzielne odrabianie lekcji, bycie przygotowanym do zajęć i aktywnym podczas lekcji

·        systematyczne uczęszczanie na zajęcia, nie spóźnianie się i nie uciekanie z lekcji  

·        przestrzeganie regulaminu szkoły, w tym m.in.: nie korzystanie                 z telefonów komórkowych, zmienianie obuwia, odpowiedni strój na lekcje wychowania fizycznego

·        przestrzeganie bezpieczeństwa

·        godne reprezentowanie szkoły i dbanie o jej mienie, zaangażowanie        w życie szkoły, klasy 

 

 

Zasady respektowania norm społecznych w szkole

 

         87,50% badanych uczniów stwierdziło, że przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole. Tak też odpowiedzieli prawie wszyscy badani rodzice (96,91 %). Odmiennego zdania byli nauczyciele i personel szkoły. Zdaniem 77,78% ankietowanych, uczniowie nie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole.

 

Wykres 7. Czy przestrzegasz (Pana/Pani dziecko przestrzega, uczniowie przestrzegają) norm społecznych obowiązujących w szkole?

Zdaniem 14,43% badanych rodziców, w naszym gimnazjum, nie przestrzegane są normy społeczne, takie jak: kulturalne zachowanie, stosowny strój, brak autorytetu i poszanowania nauczyciela przez uczniów, dyscyplina, szanowanie uczniów przez niektórych nauczycieli. 

Z kolei ankietowani nauczyciele i pracownicy szkoły wymienili następujące normy społeczne, których, ich zdaniem, nie przestrzegają uczniowie: szacunek do drugiego człowieka (nauczycieli, personelu, innych uczniów), kultura osobista oraz kultura języka polskiego, kulturalne zachowanie podczas lekcji i przerw, przestrzeganie regulaminu szkolnego, w tym m.in. noszenie stroju galowego i zakaz używania telefonów komórkowych.

Reakcje nauczycieli i personelu szkoły na nierespektowanie norm społecznych przez uczniów są następujące:

·        uwaga słowna

·        uwaga pisemna

·        rozmowa indywidualna

·        zgłoszenie wychowawcy

·        powiadomienie rodziców

·        odwoływanie się do regulaminu, obowiązków ucznia

·        zgłoszenie pedagogowi szkolnemu

·        pogadanka .

 

7. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje?

Według badań, nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Prawie połowa badanych (47,62%) czyni to na lekcjach wychowawczych. Podobny odsetek ankietowanych (42,86%) – podczas rozmów indywidualnych. 23,81% ankietowanych przyznało, że komunikuje to uczniom, słownie, wtedy gdy jest to konieczne.  19,05 % badanych nauczycieli przyznaje, że takie sytuacje mają miejsce podczas pełnienia dyżurów. Nieliczne osoby wygłaszają pogadanki, rozmawiają z całą klasą, bezpośrednio po sytuacji, w której doszło do złamania jakiejś normy społecznej.

Podobnie odpowiadali pracownicy szkoły. Oni również komunikują uczniom jakich zachowań od nich oczekują. Ma to miejsce podczas przerw,                      bądź w rozmowach indywidualnych.

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców, bo aż 80,88%, stwierdziła, że zna dokumentację szkolną, m.in.: Statut Szkoły,  Szkolne programy: Profilaktyki i Wychowawczy oraz inne dokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia i respektowania norm społecznych.

 

Wykres 8. Źródło zapoznania z normami społecznymi obowiązującymi w szkole.

Analizując dane z powyższego wykresu, można stwierdzić, że wychowawca klasy odgrywa główną rolę w zapoznaniu, zarówno uczniów (78,13%), jak i rodziców (90,72%), z normami społecznymi obowiązującymi    w szkole, w tym zachowaniami jakich się oczekuje od uczniów.

 

8. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyniki tej diagnozy są wykorzystywane?

Wykres 9. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów?

Wszyscy diagnozowani nauczyciele przyznali, iż w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów. Zdaniem badanych, diagnozę zachowania uczniów przeprowadzają wychowawcy  (100,00%) , pedagog szkolny  (90,90%), każdy nauczyciel (80,18%).

Wyniki diagnozy wykorzystywane są w następujący sposób:

·        do tworzenia odpowiednich programów profilaktycznych, wychowawczych oraz wszelkich zmian nanoszonych                      w dokumentacji szkolnej

·        do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami, w tym m.in. lekcji wychowawczych, rozmów z uczniami oraz rodzicami (

·        do tworzenia programów zaradczych – wnioski, monitoring procesu wdrażania,  do tworzenia programów .

·        do programu „Bezpieczna szkoła”

 

9. Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania?

 

 

61% ankietowanych rodziców i 100,00% ankietowanych nauczycieli przyznało, że w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

 

Wykres 10. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

 

 

Badani rodzice wymieniają tu następujące działania szkoły:

·        współpraca, rozmowy z pedagogiem

·        rozmowy z wychowawcą

·        współpraca – spotkania, rozmowy z policją

·        rozmowy, upominanie uczniów przez nauczycieli

·        pogadanki, rozmowy indywidualne

·        rozmowy z dyrektorem

·        monitoring

·        współpraca – spotkania i rozmowy z rodzicami

·        szybka reakcja na różne problemy

·        zaświadczenia rodziców o nieobecności dziecka w szkole

·        dyscyplina.

Natomiast biorący udział w badaniu ankietowym nauczyciele wymienili następujące działania wychowawcze szkoły mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań:

·        lekcje wychowawcze

·        współpraca – spotkania, wywiadówki, rozmowy z rodzicami

·        pogadanki

·        współpraca z pedagogiem

·        współpraca z policją

·        przedstawienia teatralne, profilaktyczne

·        programy profilaktyczne

·        rozmowy indywidualne z uczniami

·        prelekcje, apele

·        spotkania ze specjalistami

·        współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną .

 

10. Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie (eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

 

 

Zdaniem 80,41% badanych rodziców oraz 52,38% badanych nauczycieli podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy.

Zdaniem rodziców, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, szkoła – nauczyciele i rodzice, powinna podejmować następujące działania:

·        zwiększyć kary: stosować nagany, zaostrzyć dyscyplinę oraz wyciągać konsekwencje ze złego zachowania i szybko reagować

·        informować o zagrożeniach, wskazywać, które zachowania są dobre,        a które złe

·        obserwować uczniów, poświęcać im więcej czasu, uwagi, częściej ich kontrolować

·        wzmocnić monitoring szkoły

·        zacieśnić współpracę: rodzic – nauczyciel – uczeń

·        rozmawiać z uczniami

·        eliminować złe nawyki uczniów, uczyć tolerancji i przyzwoitości

·        powiadamiać rodziców o wybrykach uczniów

·        zwiększyć bezpieczeństwo po lekcjach i na przerwach, kontrolować obecności ucznia na ulicy w godzinach szkolnych

·        bardziej zaangażować do współpracy podmioty pozaszkolne

 

Podobnie odpowiadali ankietowani nauczyciele i personel szkoły.                    Ich zdaniem, szkoła – nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej powinna podejmować następujące działania:

·        polepszyć współpracę: szkoła – rodzice

·        podejmować bardziej stanowcze działania w stosunku do uczniów sprawiających problemy wychowawcze, zwiększyć kary

·        reagować na każdy przejaw agresji

·        rozmawiać z rodzicami

·        kierować sprawy do Sądu Rodzinnego

·        monitorować na bieżąco zachowania uczniów

·        rozmawiać z wychowawcami klas

·        „zmienić” podejście rodziców, przepisy prawne .

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

1.     Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć doświadczają, ze strony innych uczniów, różnego rodzaju zachowań agresywnych, mających charakter agresji psychicznej, a zwłaszcza agresji słownej.

2.     Nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bardzo bezpiecznie, ale spotykają się z przejawami agresji ze strony uczniów.

3.     Nie wszyscy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje      i nie zawsze przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole.

4.     Nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Czynią to zwłaszcza na lekcjach wychowawczych i podczas rozmów indywidualnych.

5.     W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do tworzenia różnego rodzaju programów         profilaktyczno – wychowawczych, zaradczych oraz do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

6.     W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

7.     Szkoła – nauczyciele, personel, rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.

 

         Przeprowadzone badania pozwalają również na sformułowanie następującego wniosku praktycznego:

Należy opracować plan działań mający na celu zwiększenie wśród uczniów  i nauczycieli respektowanie norm społecznych oraz zmniejszenie (wyeliminowanie) zachowań niezgodnych z normami społecznymi.